هغه څه چې موږ یې وړاندیز کوو

لوړ پلورونکي

نوي راغلي